Kategoriarkiv: Politikk

Arbeidspolitikk

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ta norske arbeidere på alvor og derfor ønsker vi å tilrettelegge den økonomiske skattepolitikken slik at det blir enklere for folk å starte opp nye bedrifter, og ansette flere arbeidere.

Videre ønsker vi å sikre arbeid for norske borgere gjennom å pålegge norske bedrifter og norske arbeidsgivere å benytte seg av norsk arbeidskraft så fremt det finnes ledige arbeidstakere som har den kompetanse man søker.

Vi ønsker videre å forby såkalt outsorcing da vi mener dette er en metode store internasjonale selskaper benytter seg av for å kunne omgå norske skatteregler, og presse lønnsnivået i landet nedover.

Det Konservative Parti (DKP) mener at om man ønsker å bedrive forretninger i Norge så skal man også bidra med å skape arbeidsplasser for det norske folk.

Retten til selvforsvar er en menneskerett

Det Konservative Parti (DKP) er for å gi alle lovlydige borgere i Norge retten til å bære våpen som et ledd i vår kamp mot kriminalitet.

Vårt argument for dette er at statistikk fra blant annet FBI i USA viser at alle steder hvor man har de mest liberale våpenlovene så er kriminaliteten lavere en steder hvor man har strengere våpenlover.

Vi mener også at man må styrke retten til ‘Nødverge’, og tillate folk å forsvare seg med ‘alle tilgjengelige midler’ slik ordlyden i den opprinnelige Norske grunnloven lød før sosialistene gikk inn og endret den.

Med alle tilgjengelige midler mener vi også skytevåpen ettersom det er det eneste ‘våpenet’ som fjerner størrelse og styrke som en faktor i en selvforsvarssituasjon, og som gir en mindre person en større mulighet til å forsvare seg effektivt mot en større og sterkere angriper.

Ifølge statistikk fra FBI og andre politienheter i USA så viser statistikken at det registreres rundt 2 millioner selvforsvars situasjoner der et skytevåpen er blitt benyttet i selvforsvarsøyemed, og man oppgir at bare synet av et skytevåpen ofte kan deeskalere en potensiell voldelig situasjon.

I det siste har man i den politisk korrekte pressen anklaget NRA (National Rifle Association) for å ha benyttet statistikkene fra politimyndighetene feil, og man har hevdet at det kun er snakk om ca 67,740 potensielle voldssituasjoner som hvert år blir avverget som følge av skytevåpen.

Problemet til anti-skytevåpen bevegelsen er at i følge dems egne tall er det ca 13 000 drap som begås hvert år i USA med skytevåpen, men det de ikke oppgir her er at de aller fleste av disse er begått av kriminelle og er rettet mot andre kriminelle.

Men dersom vi gir anti-skytevåpen bevegelsen rett i at 13 00 drap årlig begås med skytevåpen så er det mer en fem ganger flere som reddes som følge av lovlig privateide våpen, og retten til å benytte skytevåpen i selvforsvar.

Så man kan med andre ord si at om man fjerner retten til å benytte skytevåpen i selvforsvar og fratar lovlydige borgere retten til å bære våpen så vil vi potensielt kunne se en økning i drap med 67 000 drap årlig da man ikke automatisk kan gå ut fra at de kriminelle vil slutte å bære våpen bare fordi det blir ulovlig å bære våpen.

Det Konservative Parti (DKP) mener derfor vi ved å gi det norske folk rett til å forsvare seg og sin familie med det mest effektive middelet som i dag er tilgjengelig vil gjøre Norge sikrere og mindre kriminelt.

Kilder: americangunfacts.com, everytownresearch.org

Familiepolitikk

Det Konservative Parti (DKP) anser kjernefamilien som grunnpilaren i det Norske samfunnet, og som sådan ønsker vi å støtte nettopp kjernefamilien, og de kristne konservative familietradisjonene vi har her i landet.

Vi mener det er viktig at for eksempel ekteskapet er forbeholdt en mann og en kvinne, og at det bør være et klart skille mellom hva vi som samfunn anerkjenner som ett ekteskap, og ett homofilt partnerskap.

Vi i DKP mener at det ikke skal øves politisk press på kirker og trossamfunn for å «reformere» sine synspunkter når det kommer til hva et ekteskap innebærer, eller hvem som kan inngå ett ekteskap i kirken.

DKP mener også at ektepar som får flere barn bør kunne kompenseres for det, og at man fra statens side skal oppfordre til at en av foreldrene forblir i hjemmet for å oppfostre familiens barn slik at vårt samfunn atter engang kan produsere lovlydige, veldisiplinerte borgere.

Vi mener at våre barn i dag ikke lengre har den tilbørlige respekten for sine foreldre, og at dette har ført til at vi ser flere generasjoner nå vokse opp uten å ha fått den nødvendige veiledningen hjemmefra, om hvordan de skap oppføre seg ute blant folk.

DKP mener det IKKE skal være skolen eller statens oppgave å oppfostre barn, men at den skal legge til rette for at det blir enklere for barnefamilier å skape et trygt og godt miljø i hjemmet for barn.

Videre mener vi at det bær være opp til foreldrene selv å velge hvem som bør være hjemme med barna, men vi ønsker å stille krav til at så lenge man har et barn i barneskolealder så bør og skal en av foreldrene være hjemme.

Hvordan dette skal gjennomføres må vi se på, men vår ide nå er å gi en form for skattelette for barnefamilier med barn i barneskolealder.

Miljøpolitikk

Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide å ta tak i de ekte miljøproblemene som vi mener det faktisk er mulig vi mennesker kan gjøre noe med, og vi vil derfor rette mye av vår politikk til kampen for å fjerne søppel fra verdenshavene.

For å få til dette, mener vi Norge bør ta en ledende rolle innen dette arbeidet, og jobbe for å få til samarbeid med andre nasjoner for å løse problemet.

Når det kommer til spørsmålet om global oppvarming mener vi det er to måter vi kan motarbeide CO2 forurensningen på som ikke vil gå særlig ut over vanlige folks hverdagsliv, og som ikke vil påtvinge folk utgifter de ikke trenger.

For det første mener vi det bør være mulig å gi skatte lette til folk som ønsker å installere solcellepanel på hustak dersom man har enebolig, og dersom man bor i leilighet i et borettslag etc så bør borettslaget kunne få skattelette dersom det installerer solcellepanel eller andre typer rene energikilder.

Når det gjelder det offentlige så er vi for at det bør stilles krav om at minst 15% av energiforbruket til offentlige bygninger og skal komme fra rene energikilder.

Vi er også for å se på muligheten for å subsidiere «pendlerbiler» i form av små el-biler som kan benyttes i de store byene.

Vi ønsker å finne løsninger som er fremtidsrettet og som gir folk mer frihet fremfor å finne måter og skattlegge folk på.

Bli med oss i kampen for å skape et mer fremtidsrettet og frihetselskende Norge!

Innvandringspolitikk

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå finnes mer en nok dokumentasjon for at det såkalte «multikulturelle/multietniske» prosjektet har feilet, og at det er på tide med en ny innvandringspolitikk der vi setter en stopp for all innvandring til landet frem til vi har fått kontroll over dagens situasjon.

Vi kan ikke fortsette i det samme sporet som våre politikere har ført Norge inn i med sin veldig kritikkverdige immigrasjonspolitikk, og vi må som EKTE folkerepresentanter sørge for at VÅR politikk i første omgang tar hensyn til det Norske folks ve og vel.

Det Konservative Parti (DKP) mener Norge også i tiden fremover skal jobbe for å bedre forholdene i land i og utenfor Europa, men vi mener at dette IKKE skal gå på bekostning av det norske folks sikkerhet og vår evne som nasjon til å ivareta vår egen kultur, tradisjon og folk.

Vi mener man bør se til ulike tiltak for å øke den etnisk norske befolkningsveksten fremfor å hente mennesker fra fremmede land med ulike kulturer for å løse problemet med økt etterspørsel av arbeidskraft.

En person som kommer til Norge fra ett underutviklet afrikansk land vil IKKE kunne bidra med noe særlig i det Norske samfunnet, og all statistikk peker på at disse menneskene kun blir en utgift for etnisk norske skattebetalere.

Nå er tiden inne for å skrote det «multikulturelle» prosjektet til fordel for en EKTE gjenoppbygging av Norge.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)